bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

Ochrona danych osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: „RODO”)
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach, ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy, e-mail: biblioteka@lazy.pl, tel. 32 67 294 46.

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@iod-lazy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach w celu świadczenia usług bibliotecznych
i zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej w celach statystycznych, w celu realizacji zadań statutowych instytucji lub na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w celach ściśle określonych w treści zgody.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora określone usługi, w tym wykonujących na jego rzecz czynności faktyczne i prawne.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z usług lub oferty biblioteki,
a w przypadku kar lub innych należności do czasu ich wyegzekwowania, jednak nie później niż do czasu przedawnienia roszczenia. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych lub do otrzymania ich kopii oraz, z zastrzeżeń przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prawo do jej wycofania.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług lub oferty.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach:
Justyna Brodzińska-Ziaja
biuro@iod-lazy.pl

AktualnościOpublikował: Bogusława Serzysko
Publikacja dnia: 04.12.2019
Podpisał: Elżbieta Gradzik
Dokument z dnia: 22.04.2013
Dokument oglądany razy: 50 556