bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

ZASADY KORZYSTANIA
Zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach regulują regulaminy udostępniania agend i filii dostępne w BIP (link w menu: Regulaminy).
Sugestie i zapytania dotyczące pracy lub usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach czytelnik może wysyłać na adresy mailowe dostępne w BIP (link w menu: Podstawowe informacje ; Organizacja).

KORESPONDENCJA
Korespondencja wpływająca do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach jest załatwiana w kolejności wpływu, według kompetencji, po zadekretowaniu przez dyrektora.

Wszelkie podania, pisma i wnioski można składać:
osobiście:
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach ul. T. Kościuszki nr 3, (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 z wyjątkiem czwartku)
wysłać na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach, ul. T. Kościuszki nr 3
42-450 Łazy
wysłać na adres główny poczty elektronicznej:
e-mail: biblioteka@lazy.pl

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
Informacje nieudostępnione w Biuletynie znajdują się na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach pod adresem: www.biblioteka.lazy.pl

Informacje nieudostępnione w Biuletynie a dotyczące funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach i jej filii zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku głównym Biblioteki i w lokalach poszczególnych filii.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie zgodnie z art.8 ust.4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach ul. T. Kościuszki nr 3, 42-450 Łazy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

SKARGI I WNIOSKI
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z „Zasadami przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków” wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2012 z dnia 10 października 2012 r.

JĘZYK MIGOWY

Język migowy w Bibliotece (realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.
Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2. kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
- korzystanie z poczty elektronicznej – biblioteka@lazy.pl ,
- kontakt telefoniczny 326729446
3. skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Bibliotece może skorzystać z pomocy tłumacza:
• polskiego języka migowego (PJM),
• systemu językowo – migowego (SJM),
• sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowegoOpublikował: Aleksandra Sęczek
Publikacja dnia: 12.12.2013
Podpisał: Elżbieta Gradzik
Dokument z dnia: 20.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 001